Privacyreglement E school B.V. 

 

E-schoolkinderopvang ("us", "we", or "our") operates http://www.e-schoolkinderopvang.nl (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Eschool B.V. internetsite registreert; Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Eschool B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Eschool B.V. de plicht om haar zakelijke en particuliere klanten met inbegrip van ouders en verzorgers, stagiaires, werknemers, cursisten en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Eschool B.V. worden verwerkt; 

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien; 

 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. 

Eschool B.V. vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Eschool B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Eschool B.V. expliciet toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Eschool B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Eschool B.V. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u (zakelijke of particuliere) klant wordt of bent van Eschool B.V., uw kinderen naar een bij Kans² (Kans Kwadraat) aangesloten pedagogisch medewerker gaan, u een aankoop of bestelling doet Eschool B.V., de website bezoekt, u een werknemer, stagiaire, zakelijke relatie of cursist bent van Eschool B.V. en als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven van Eschool B.V. verzamelt van zakelijke klanten naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Eschool B.V. verwerkt mogelijk van zakelijke en particuliere klanten:

 • naam;

 • adres;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • IBAN;

 • foto’s.

Eschool B.V. verwerkt mogelijk van kinderen beeldmateriaal.

Eschool B.V. verwerkt mogelijk van zowel stagiaires als werknemers:

 • naam;

 • adres;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • IBAN;

 • kopie van het diploma van de opleiding;

 • kopie van het identiteitsbewijs;

 • eventueel gegevens van partner en/of kinderen in het kader van pensioenreglement;

 • telefoonnummer en/of e-mailadres van een contactpersoon voor geval van nood.

Eschool B.V. verwerkt mogelijk van zakelijke relaties:

 • naam;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • beeldmateriaal.

Eschool B.V. verwerkt mogelijk van cursisten:

 • naam;

 • e-mailadres;

 • adres;

 • telefoonnummer;

 • testresultaten.

Deze gegevens stellen ons in staat om: de overeenkomst die zakelijke en particuliere klanten, stagiaires, werknemers, cursisten en zakelijke relaties met Eschool B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;

 • zakelijke en particuliere klanten, stagiaires, werknemers, cursisten en zakelijke relaties

 • of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (nieuwsbrief).

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Eschool B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Eschool B.V.-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Eschool B.V. met u heeft gesloten;

 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Eschool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Eschool B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Eschool B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Eschool B.V. om in te loggen in het digitale systeem.

 • de personen werkzaam voor Eschool B.V. hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Eschool B.V. verstrekte persoonsgegevens;

 • Eschool B.V. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Eschool B.V. hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste aankoop, bestelling, factuur of verleende dienst, waarna de gegevens vernietigd worden. Het beeldmateriaal van kinderen wordt direct na de training verwijderd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. 

 • Eschool B.V. zal zich dan aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;

 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij directie@eschoolkinderopvang.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Eschool B.V.. 

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Eschool B.V. opnemen en probeert Eschool B.V. er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. 

Uiteraard zal Eschool B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Eschool B.V.. Privacyreglement Eschool B.V. versie december 2018

Herculesplein 25
Utrecht
3584AA Nederland